خاطره خنده دار جبهه از حاجی مهیاری

خاطره خنده دار جبهه از حاجی مهیاری

خاطره خنده دار جبهه از حاجی مهیاری حاجی مهیاری که پیش همه پیرمرد با صفای گردان حبیب بن مظاهر شناخته میشد، با لحجه اصفهانی بامزه اش همیشه طنازی میکرد. یکبار تازه عملیات برگشته بودیم. لباس همه را ترکش و سیم خاردار و موج انفجار به وضع نابه سامانی انداخته بود و نمیشد نگاهشان کرد. فرمانده گردان، سلیمانی از آن آدمهای ناخن خشک بود. هر چقدر که به دست و پایش افتادیم که به تدارکات بگوید…

بیشتر بخوانید