حال خوب شهدایی

حال خوب شهدایی

شهدا میشود کمی از آن حال خوب شهدایی تان را برایمان بفرستید… از آن حال های خوب که قبلا هدیه داده بودید که به عشق کار برای شما از این طرف شهر که هیچ به آن طرف دنیا هم میرفتیم… از آن حال های خوب که برای خادمی راهیان نور ساعت ها اشک میریختیم… چندی ست که چشمانمان در فراق شما اشک نمیریزد و انقدر دنیایی شده ک برای دنیا اشک میریزد و میسوزد….. چندی…

بیشتر بخوانید