خاطرات شهید زین الدین

خاطرات شهید زین الدین

خاطرات شهید زین الدین دانشگاه فرانسه پیش از اینکه دستگیر شوم، تقاضانامه پذیرش برای چند دانشگاه فرانسه ارسال کرده بود. همه دانشگاه ها جواب مثبت داده بودند. خبر پیدا کردم که یکی از رفقایش آنجا مشغول تحصیل بود، وقتی آمده بود ایران به خانه شان رفته بود. دوستش به او گفت: یکبار به خدمت امام رسیدم و ایشان به من گفتند که در ایران به وجود شما بیشتر نیاز داریم. من هم برگشتم. تو حالا…

بیشتر بخوانید